top of page

慢學工房│執筆書寫訓練

網頁_五點執筆法.png

五點。執筆法

網頁_動植物筆劃卡 (1).png

筆順。筆劃

網頁_偏旁部首.png

偏旁。部首

網頁_字型結構 (1).png

字形。結構

網頁_部件意義.png

​部件。意義

網頁_字體評鑑.png

​字體。評鑑

網頁_主題識字 (1).png

主題。識字

網頁_家長教學回饋.png

​家長。指導

如有意參與課堂或商討作合作,​

                歡迎whatsapp跟我們交流。

                     "凡走過的必留下痕跡"

bit.ly_3FPa5do.png
bottom of page